Tal com es defineix en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, la producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un nivell elevat de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció ajustada a les preferències de determinats consumidors pels productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Així, doncs, els mètodes de producció ecològics fan un paper social doble, ja que, d’una banda, aporten productes ecològics 


a un mercat específic que respon a la demanda dels consumidors i, de l’altra, béns públics que contribueixen a la protecció de l’entorn, al benestar animal i al desenvolupament rural. El foment de l’agricultura ecològica és també un element estratègic en la lluita contra el canvi climàtic. El Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Govern de Navarra participa com a soci del projecte Transgrowth a través del Negociat de Foment de l’Agricultura Ecològica i Accions Transversals en el Sector Agrari, del Servei d’Agricultura, el cap de negociat del qual és el responsable del projecte en aquesta regió.
Según se define en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, la producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.

El fomento de la agricultura ecológica es también un elemento estratégico en la lucha frente al cambio climático. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra participa como socio del proyecto TRANSGROWTH a través del Negociado de Fomento de la Agricultura Ecológica y Acciones Transversales en el Sector Agrario, del Servicio de Agricultura, cuyo Jefe de Negociado ejerce la función de responsable del proyecto en nuestra región.


Aquesta unitat administrativa del Govern de Navarra exerceix les funcions d’autoritat competent en producció ecològica del Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient, i és la responsable del control i el foment de la certificació en aquest àmbit regional. La seva àrea de gestió s’indica a continuació:
· Foment i seguiment dels sistemes de producció agrícola sostenible, i execució, seguiment i avaluació dels programes de la Comunitat Foral en matèria de recerca, experimentació i divulgació de l’agricultura ecològica.
· Coordinació de les activitats dels diferents agents tècnics implicats en la promoció i el suport de la producció ecològica a Navarra.
· Coordinació amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i amb altres comunitats autònomes en matèria de seguiment i gestió d’indicadors relatius a la producció ecològica.
· Coordinació d’un servei integral de suport i assessorament als agricultors i ramaders que optin per la producció ecològica.
· Prospectiva en mesures de suport al sector agrari en matèria d’agricultura ecològica o altres produccions diferenciades a través dels PDR autonòmics o nacionals.
· Accions de promoció, dinamització i suport tècnic de la producció ecològica.
· Representació de Departament en les reunions de Consell de la Producció Agrària Ecològica de Navarra i el seu Comitè de Certificació.
· Elaboració d’informes estadístics sobre la producció agrària ecològica i posada a disposició del sector de la informació tècnica d’interès.
Presentació 
    d
els associats


El Consell de la Producció Agrària Ecològica de Navarra, Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (CPAEN-NNPEK), és l’entitat que des del 1996 es dedica al control, la certificació i la promoció dels aliments derivats de l’activitat agrària ecològica. El Consell de la Producció Agrària Ecològica de Navarra (CPAEN), Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (NNPEK), exerceix les funcions d’única autoritat de control en el territori de la Comunitat Foral de Navarra per al registre, el control, la certificació i la promoció

 establerts en el Reglament (CE) 834/2007 i el Reglament (CE) 889/2008 i les seves modificacions, des del 1996, quan el Govern de Navarra crea el Consell de la Producció Agrària Ecològica de Navarra, CPAEN-NNPEK, per establir un règim de control públic (Decret foral 617/1999).                  
Image
Presentación
   de los asociados

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra- Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (CPAEN-NNPEK), es la entidad que desde 1996 se dedica al Control, Certificacion y Promoción de los alimentos derivados de la actividad agraria ecológica. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN)- Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (NNPEK) ejerce las funciones de única Autoridad de Control en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra para el Registro, Control, Certificación y Promoción establecido en Reglamentos (CE) 834/2007 y Reglamento (CE) 889/2008 y sus modificaciones, desde 1996, cuando el

establecido en Reglamentos (CE) 834/2007 y Reglamento (CE) 889/2008 y sus modificaciones, desde 1996, cuando el Gobierno de Navarra, crea al Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, CPAEN- NNPEK, en aras de un régimen de control público, Decreto foral 617/1999.
                  
Image
Descripció del sector de la
    producció ecològica a Navarra


El sector ecològic europeu manté en els últims anys un desenvolupament sostingut. Com a dades indicatives, el mercat de productes ecològics va augmentar el 2017 gairebé un 11 %, i va arribar als 37.300 milions d’euros. La superfície de cultiu ecològic a Europa va assolir aquell mateix any els 14,6 milions d’hectàrees, de les quals 12,8 milions corresponen a la Unió Europea, amb un augment d’un milió d’hectàrees a Europa i de 0,8 milions d’hectàrees 


a la Unió Europea, cosa que va representar un augment del 7,6 % i el 6,4 %, respectivament. Pel que fa a Navarra, aquest quadre recull les dades representatives de la producció ecològica regional.

Descripción del sector de la producción ecológica en Navarra


El sector ecológico europeo mantiene en los últimos años un desarrollo sostenido. Como datos indicativos, el mercado de productos ecológicos aumentó en 2017 casi un 11% y alcanzó los 37,3 mil millones de euros. La superficie de cultivo ecológico en Europa alcanzó ese mismo año los 14.6 millones de hectáreas, de las que 12.8 millones corresponden a la Unión Europea, con un incremento de un millón de hectáreas en Europa y de 0,8 millones de

a la Unión Europea, con un incremento de un millón de hectáreas en Europa y de 0,8 millones de hectáreas en la Unión Europea, lo que representó un aumento de 7.6 % y 6.4 %, respectivamente. Por lo que respecta a Navarra, este cuadro recoge datos representativos de la producción ecológica regional.

Indústries relacionades amb la producció vegetal

Indústries relacionades amb la producció animal

Total superfície de cultius en ha

Superfície de pastures permanents en ha

Superfície de cultius permanents en ha

Superfície de cultius de terres arables en ha

Nombre d’explotacions ramaderes

136
41
84.458,99
70.363,60
2.845,42
11.249,97
95

El percentatge de la superfície agrària de Navarra en producció ecològica supera actualment el 7 %.
Image

El porcentaje de la superficie agraria de Navarra en producción ecológica
supera actualmente el 7%.
Image


El sector ecològic de Navarra es compon principalment de micropimes i autònoms amb poca presència en els mercats nacionals i internacionals. Per augmentar la seva capacitat en tots dos mercats cal que aprofitin les oportunitats que planteja el desenvolupament del mercat de producte ecològic de la Unió Europea (UE). Aquest suport s’ha de manifestar en una millora de l’eficiència en la producció i la comercialització dels operadors del sector ecològic i en una distribució equitativa del valor afegit al llarg de tota la cadena de valor de la producció ecològica.


Navarra té un sector productor ecològic molt divers, amb potencial per atendre la demanda de mercat de producte fresc de qualitat diferenciada. No obstant això, actualment, l’augment de la demanda d’aquest tipus de productes no és proporcional al creixement de l’oferta local, de manera que per atendre aquesta demanda cal emprar producte ecològic procedent de països tercers, la qual cosa pot generar desconfiança en el consumidor. La producció ecològica ha de donar resposta a una demanda cada cop més complexa i exigent, d’un sector consumidor cada vegada més conscienciat i en alça. D’altra banda, el sector s’enfronta a nous reptes com a conseqüència de l’augment de la competència no solament dins de la regió sinó també amb altres regions i països de la Unió Europea. El mercat ecològic creixent de la UE és, per tant, una gran oportunitat per consolidar el desenvolupament del sector ecològic a Navarra.
Image
Image
Navarra tiene un sector productor ecológico muy diverso, con potencial para atender la demanda de mercado de producto fresco de calidad diferenciada, pero actualmente el incremento de la demanda de producto ecológico no es proporcional al aumento de la oferta local, por lo que para atender a esta demanda es necesario emplear producto ecológico procedente de terceros países, lo que puede generar desconfianza en el consumidor. La producción ecológica debe dar respuesta a una demanda cada vez más compleja y exigente, de un sector consumidor cada vez más concienciado y en alza. Por otra parte, el sector enfrenta nuevos retos como consecuencia del aumento de la competencia no sólo dentro de la región sino también con otras regiones y países de la UE. El creciente mercado ecológico de la UE es, por tanto, una gran oportunidad para consolidar el desarrollo del sector ecológico en Navarra.

Image

El sector ecológico en Navarra, se compone principalmente de micro- PYMES y autónomos, con poca capacidad de presencia en mercados nacionales e internacionales, por lo que necesitan apoyo para su crecimiento en el mercado nacional e internacional, aprovechando las oportunidades que plantea el desarrollo del mercado de producto ecológico de la UE. Este apoyo debe manifestarse en una mejora de la eficiencia en la producción y comercialización de los operadores del sector ecológico y una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de toda la cadena de valor de la producción ecológica.

Objetius/activitats
     específiques en aquesta regió

A partir d’un procés participatiu de diagnòstic regional i com a resultat del desenvolupament del programa INTERREG-EUROPE SME-ORGANICS, s’està implantant el Programa de foment de la producció ecològica de Navarra 2018-2020, que estableix les accions i les mesures de suport necessàries per consolidar i promoure un creixement sostingut del sector ecològic regional, posant en relació aquestes accions amb els agents que participen en la seva posada en marxa. 
Image

Aquest programa de desenvolupament planteja cinc línies estratègiques. Entre aquestes, Navarra es proposa ajudar a desenvolupar la línia estratègica 3 del projecte Transgrowth: «Millorar la confiança del consumidor en la producció ecològica i fomentar-ne el consum».

A causa del desequilibri esmentat entre l’oferta i la demanda de producció ecològica, molts operadors han d’assumir tasques de transformació i comercialització per l’absència de canals habituals interessats en aquest tipus de producte. És, doncs, fonamental conèixer els projectes empresarials reeixits i estudiar la manera de donar suport a nous projectes per garantir-ne la competitivitat. En aquest sentit, el desenvolupament del projecte Transgrowth a Navarra se centrarà en el següent:

Identificar els segments d’activitats agroalimentàries ecològiques amb més potencial de creixement en l’entorn geogràfic proper a Navarra, de manera que siguin models intercanviables per la similitud de les condicions agroecològiques de producció.

Implantar un sistema de suport i seguiment ad hoc per a projectes empresarials que vulguin desenvolupar noves activitats amb l’objectiu d’aconseguir més qualitat dels seus productes.

Fomentar el desenvolupament de nous projectes empresarials de productes agroalimentaris ecològics amb alt potencial.
Contribuir a millorar la competitivitat de les pimes agroalimentàries de producció ecològica de la regió amb més potencial de creixement tant a escala local com internacional.
Image